Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Handlopex S.A. z siedzibą
  w Warszawie, Regulska 49, 02-495 Warszawa, nr tel. tel. 17 86 04 332, email: sekretariat@handlopex.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Piotr Kubas - może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: iod@handlopex.pl
 3. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Podstawą prawną dla przetwarzania Państwa danych stanowi:
 4. Obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w sytuacji kiedy przepisy (w szczególności) prawa podatkowego nakładają na nas obowiązki przechowywania informacji dla celów dowodowych;
 5. Zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w sytuacji kiedy nawiązaliśmy współpracę, przetwarzanie Państwa danych jest potrzebne do zawarcia umowy, jej realizacji oraz wzajemnych rozliczeń,
 6. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –
  w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, obrony, dochodzenia wzajemnych roszczeń
 7. Prawnie usprawiedliwiony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegający na przesyłaniu raportów sprzedażowych w oparciu o Państwa faktury VAT na rzecz producentów opon
 8. W zależności od udzielonej przez Pana/Pani dane osobowe zgody będą przetwarzane w celu, na podstawie i przez okres:
 9. Marketingu bezpośredniego, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody;
 10. Wysyłania informacji handlowych, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody
 11. Dostęp do Państwa danych osobowych będą miały podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, producenci opon oraz podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi informatyczne.
 12. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 13. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
  o prawie do przenoszenia danych;
 14. W pewnych sytuacjach (opisanych powyżej) przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody. Każdorazowo posiadają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie powoduje, że przetwarzanie, które prowadziliśmy do tej pory przestaje być dopuszczalne/legalne.
 15. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez:
  - okres czasu jaki określają przepisy prawa podatkowego (tj. maksymalnie przez 5 lat od zakończenia roku, w którym miało miejsce zdarzenia gospodarcze);
  - lub okres przedawnienia roszczeń ustalony zgodnie z przepisami prawa;
  - lub do momentu wniesienia przez Państwa żądania usunięcia danych (w przypadkach kiedy można z tego uprawnienia skutecznie skorzystać).
  - w innych sytuacjach nie dłużej niż jest to niezbędne dla realizacji założonego celu.
 17. Każdorazowo podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  W niektórych sytuacjach brak podania danych może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie umowy i prowadzenie współpracy.
 18. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem procesów, w ramach których miałoby dojść do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.